Retningslinjer for online mundtlig prøve hos UCL

Baggrund

På baggrund af dispensation udstedt af Uddannelses- og forskningsministeriet den 19. marts 2020 kan der gennemføres prøve med mundtlig besvarelse som videokonference eller ved brug af andre tekniske foranstaltninger UDEN tilsynsførende:

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har derfor besluttet midlertidigt at dispensere fra kravet om at udpege eller godkende en tilsynsførende, som skal være ved den studerende under prøven, til disse mundtlige prøver, henset til den usædvanlige og helt ekstraordinære situation, som p.t. pågår på grund af smitterisikoen ved COVID-19, så institutionerne herved opnår en større fleksibilitet i forhold til planlægningen af afvikling af de mange forestående mundtlige prøver. Kravene til sikkerhedsforanstaltninger i øvrigt er uændret.

Dispensationen gælder fra d.d. og til og med udgangen af juni 2020.

Med afsæt i ovenstående dispensation udstedt af Uddannelses- og forskningsministeriet den 19. marts 2020, er der udarbejdet retningslinjer for afholdelse af mundtlig prøve på UCL via Google Hangout Meet for både studerende og administrative, eksaminatorer og censorer.